When Japanese PM Shinzo Abe said 'Jai Japan, Jai India'